Stadgar för Föreningen BjörknäSBussarnas Vänner.

 

1     Verksamhet och ändamål.

Föreningen har till ändamål att anknytning till trafikområdet Stockholm-Nacka-Värmdö:

A.  I Björknäsmuseet förvalta och vårda Jan Lindmans och andra intresserades samlingar.

B.  I en diskussionsklubb sprida kunskap och diskutera trafikområdets historia, nutid och framtid.

C.   Att verka för upprustning, förvaltning och eventuellt inköp av en gul Björknäs-buss - som är värd att bevara.

 

Föreningen ska ha sitt säte i Saltsjö-Boo.

2     Medlemskap.

Medlemskap i föreningen erhåller alla som har anknytning till

Busstrafiken Stockholm-Björknäs-Värmdö och/eller dess efterföljare.

Övriga intresserade kan erhålla medlemskap efter styrelsens prövning .

3     Årsmöte.

Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Styrelsens

mandattid ska vara från första april t o m sista mars påföljande år.

 

Vid föreningens årsmöte, ska ordförande och övriga styrelseledamöter väljas. Val ska även ske av en ordinarie revisor en revisorssuppleant två ordinarie ledamöter av valberedningen (varav en sammankallande) samt en suppleant i valberedningen.

 

Styrelsens berättelse för föregående mandattid ska behandlas och godkännas,

Årsmötet ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen i anslutning till detta. Budget - inkl medlemsavgift - för kommande mandattid ska fastställas.

4     Styrelse.

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare,

tekniskt ansvarig samt två suppleanter. Med undantag av 

ordförande och suppleanter kan styrelsens ordinarie ledamöter konstituera sig inbördes.

5      Ansvarighet.

Föreningens styrelseledamöter har gemensamt ansvar för kassans

6      Firmatecknare

Föreningens ordförande eller vice ordförande ska tillsammans med kassören (två i förening)  äga rätt att teckna föreningens firma. Ändring av styrelsens sammansättning ska med stöd av protokoll från konstituerande styrelsemöte ofördröjligen anmälas till bank och/eller postgirot.

7      Räkenskaper.

Föreningens räkenskaper ska föras enligt gällande bokföringslag.

Årsredovisning och revisionsberättelse ska uppta  uttalande om

ansvarsfrihet för styrelsen.

Räkenskapsår ska vara första januari t o m sista december.

8      Handlingar.

Föreningens kassa, kassabok, protokoll, medlemsregister och övriga

handlingar ska på ett betryggande sätt förvaras av kassören.

9      Stadgeändring.

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan väckas av styrelsen eller

enskild medlem. Förslag från medlem ska vara skriftligt och styrelsen ska

ha rätt att yttra sig över förslaget. Förslag till stadgeändring ska godkännas av årsmötet.

10     Upplösning.

Vid beslut om upplösning av Föreningen Björknäsbussarnas vänner ska då sittande styrelse sträva efter att fordon och andra fasta tillgångar bevaras på ett

seriöst sett. Museets inventarier ska återgå till resp ägare/donator. Eventuellt kvarvarande tillgångar - som inte är nödvändiga för

fordonens seriösa bevarande - ska tillfalla föreningens medlemmar.

 

Dessa stadgar godkändes - enligt närslutet protokoll - vid föreningens konstituerande stämma den 21 augusti 2007.